Yürütücülüğünü Yaptığı Projeler

Bazı tatlısu bitkilerinde nikel elementinin genotoksik etkilerinin belirlenmesi ve bu bitkilerin nikel fitoremediasyonunda kullanılabilirliklerininin araştırılması, 2023, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No:FDK-2022-10870 (Devam etmekte)

Bazı su bitkilerinde kurşun genotoksitesinin moleküler belirteçler ile belirlenmesi ve bu bitkilerin kurşun ile kirlenmiş suların fitoremediasyonunda kullanılabilirliklerinin araştırılması, 2023, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FDK-2022-10852 (Devam etmekte)

Kırgızistan’da geleneksel tedavilerde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin ağır metal ve mineral besin element seviyelerinin araştırılması, 2020,  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2020.FB.06 (Tamamlandı) 

Kırgızistan'da yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) varyerelerine ait genetik çeşitlilik ve flogenetik ilişkilerin biyoteknolojik yöntemler ile araştırılması, 2018, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2018.F8E.09 (Tamamlandı) 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kampüs florasına ait temel floristik özelliklerin tespiti ve bunların kayıt altına alınması, 2018, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-PGK-2018.FBE.02 (Tamamlandı) 

Kacı Say Köyü’nde bulunan eski uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğin boyutlarının belirlenmesinde Artemisia dracunculus, Ephedra intermedia ve Perovskia abrotanoides bitki türlerinin kullanılması, 2018, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2018.FBE.01 (Tamamlandı)

Ülkemizde yetiştirilen nohut (Cicer arietinum L.) varyetelerinde genetik çeşitliliğin araştırılması, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-070617-0365 (Tamamlandı)

Bazı seçilmiş bitkilerde fitoşelatin sentaz (PCS) genlerinin in siliko karşılaştırmalı analizleri, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120417-0193 (Tamamlandı)

İstanbul’da dağılım gösteren Crocus flavus subsp. flavus populasyonlarının genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-090217-0055 (Tamamlandı)

AtBOR4 geninin Agrobacterium tumefaciens bakterisi ile ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisine aktarılması ve bora dayanıklı bitkiler elde edilmesi, 2016, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-110316-0105 (Tamamlandı)

Haşhaş (Papaver somniferum L.)’ta transkriptom analizi ile morfin sentez mekanizmasının araştırılması, 2015, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-DRP-080415-0120 (Tamamlandı)

Düzce ilinde yetişen Tilia tomentosa Moench. (Ihlamur) bitkisinde genetik çeşitliğin araştırılması, 2015, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-140115-0014 (Tamamlandı)

Farklı habitatlardan toplanan Robinia pseudoacacia L. bitkilerinde ağır metal kirliliğine bağlı genotoksisitenin moleküler işaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ile araştırılması, 2014, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-DRP-050614-0241 (Tamamlandı)

Doku kültürü ortamında farklı konsantrasyonlarda kurşun (II) klorür (PbCl2) Uygulanmış Pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinde üç farklı genin (MAPK, HSP70 ve MT) analizleri, 2014, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120514-0175 (Tamamlandı)

Riva Deresi yüzey suyunda fitoplankton yoğunluğu, bazı besin elementleri ve ağir metallerin tayini, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120813-0356 (Tamamlandı)

Yulaf (Avena sativa L.) ve çavdar (Secale cereale L.) bitkilerinde kurşun (Pb) elementinin genotoksik ve fizyolojik etkilerinin değerlendirilmesi, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-150513-0168 (Tamamlandı)

Nohutta ascochyta yanıklığı etmenlerinin populasyon karakterizasyonu ve moleküler işaretleyiciler kullanılarak bu etmenlere karşı dayanıklı genotiplerin, araştırılması, 2013, Tübitak, 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje No: 113O070 (Tamamlandı)

Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisinde k

Ülkemizde geleneksel tedavilerde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitk

admiyum stresinin fizyolojik, genotoksik ve mineral beslenme üzerine etkileri, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-040712-0283 (Tamamlandı)ilerin kök ve çiçeklerinde ağır metal ve mineral besin element tayini, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-040712-0282 (Tamamlandı)

Bolu ilindeki endemik Isoetes anatolica Prada & Rolleri populasyonlarının mineral besin alım durumu, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-040712-0291 (Tamamlandı)

Levothyroxine sodyum’un pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta büyüme ve mineral alımına etkisi, 2011, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-070211-0016 (Tamamlandı)

Aluminyum ve kadmiyum streslerinin pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkisinde bazı büyüme parametreleri ve mineral beslenme üzerine etkileri. 2009, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-300609-0229 (Tamamlandı)

In vitro ve bitki büyüme odasında yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinin tuz (NaCl) stresine verdikleri yanıtların karşılaştırmalı incelenmesi, 2008, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-030108-0016 (Tamamlandı)

Araştırmacı Olarak Görev Aldığı Projeler

Kırgızistan’da yetiştirilen yerel Özgen çeltik çeşitlerinin in vitro koşullarda doku kültürü parametrelerinin belirlenmesi ve moleküler miRNA analizi, 2020, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2020.FBE.01 (Tamamlandı)

İstanbul’un farklı habitatlarından toplanan Borago officinalis L. bitkilerine ait populasyonların ekolojik özellikleri, genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2018, Marmara Üniversitesi BAPKOProje No: FEN-C-YLP-120418-0168 (Tamamlandı)

İstanbul’un farklı habitatlarından toplanan öksürük otu (Tussilago farfara L.) bitkilerine ait populasyonların ekolojik özellikleri, genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2018, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-120418-0167 (Tamamlandı)

Populus nigra, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Mentha longifolia, Salix fragilis, Arundo donax ve Achillea millefolium’un Bişkek-Kırgızistan’da muhtemel ağır metal kirliliğinin tespitinde biyomonitör organizma olarak kullanılabilirlikleri, 2017, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP2017.FBE.01 (Tamamlandı)

Kırgısiztan doğal ceviz populasyonu içerisinden üstün özellikli tiplerin seçilmesi ve bunların meyve özelliklerinin belirlenmesi, 2015, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP2013.FEB.01 (Tamamlandı)

Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisinde alüminyum stresine bağlı değişikliklerin fizyolojik yöntemler ve genetik yönden incelenmesi, 2015, Düzce Üniversitesi DÜBAP Proje No: 2015.05.01.376 (Tamamlandı)

Farklı konsantrasyonlarda uygulanan kurşun ve nikel ağır metal karışımlarının domatesteki (Solanum lycopersicum L.) fonksiyonel üç genin (MAPK, HSP70 ve MT) anlatımları üzerlerine etkilerinin real time PCR ile araştırılması, 2014, Bartın Üniversitesi BAP Proje No: 2014-FEN-A-001 (Tamamlandı)

Kırgızistan Bişkek’te yol kenarlarındaki bazı ağaç türlerinde trafik kökenli ağır metal kirliliğinin araştırılması, 2013, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP2013.FEB.03 (Tamamlandı)

Terkos gölü fitoplanktonu ve bazı su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi, 2012, İstanbul Üniversitesi BAP, YADOP projesi Proje No: 26922 (Tamamlandı) 

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin yapraklarında ağır metal ve mineral besin element tayini, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-130612-0230 (Tamamlandı)

HACCP kuralları uygulanan bazı işletmelerin kritik kontrol noktalarındaki mikroorganizma yükünün araştırılması, 2008, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-050608-0141 (Tamamlandı)

Okside polietilenlerin (OPE) bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme üzerine etkilerinin araştırılması, 2006, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-BGS-290506-0119 (Tamamlandı)

Bakla (Vicia faba L.) bitkisinde tuzluluğun büyüme parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması, 2006, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: Fen-BGS-290506-0134 (Tamamlandı)

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde doku kültürü sistemlerinin kurulması, 1998, Marmara Üniversitesi  BAPKO Proje No: FEN-1998-192 (Tamamlandı)

Aldığı Ödül ve Belgeler

Uluslararası Tebliğ, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2018)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2016)

Uluslararası Kitapta Bölüm, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2015)

En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi (Fakülte), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014)

Uluslararası Kitapta Bölüm (Fakülte), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014)

En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014)

Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014)

Uluslararası Kitapta Bölüm (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014)

SCI'de Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013)

Uluslararası Sempozyum/Kongre/Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013)

Uluslararası Kitapta Bölüm, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013)

Uluslararası Sempozyum/Kongre/Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2012)

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2009-2 Kez)

Takdir Belgesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2006)

Doktora Birincilik Ödülü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2004)

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Belgesi (2004)

Ödül Beratı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (2002)